Aktualności

Słupska geotermia
 
Wniesiona przez radnych interpelacja w przedmiocie wykorzystania lokalnych zasobów geotermalnych do celów komunalnych została poruszona przez słupską telewizję Kanał 6.
 
"Słupscy radni pytają włodarzy miasta o możliwość wykorzystania zasobów geotermalnych znajdujących się pod Słupskiem. Wskazują, że sięgnięcie do naturalnych źródeł ciepła pomoże nie tylko uchronić się przed zanieczyszczeniami, ale także zmniejszy rachunki za ogrzewanie".
 
"Pod Słupskiem możemy mięć zasoby energii geotermalnej, która w przyszłości może posłużyć do ogrzania mieszkań. Z ogólnych informacji wynika, że pod miastem znajdują źródła wody podgrzane do temperatury około 70-75 stopni Celsjusza. Najpierw trzeba jednak zrobić odwierty, aby przekonać się, jak jest naprawdę. Słupscy radni w interpelacji do włodarzy pytają, czy Słupsk zamierza wiązać swoją przyszłość z geotermią. Tym bardziej że można pozyskać środki na badania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sytuacji gdy środki kwalifikowane z tego programu zwracane są samorządom w stu procentach, inwestycja wydaje się warta podjęcia. Tymczasem pierwszy argument samorządowców – zaznacza radny Robert Danielkiewicz – dotyczył właśnie braku pieniędzy".
 
 
 
Całość materiału znajduje się na stronie:

http://kanal6.pl/2017/04/21/slupska-geotermia/

 

Interpelacją zainteresował się także portal informacyjny Gryf24.

Jak twierdzi wiceprezydent w Słupsku pierwszy raz wykorzystano podziemne źródła gorącej wody 25 lat temu. Wówczas uruchomiono jedną z pierwszych w Polsce pomp ciepła. Urządzenie działa do dzisiaj i ogrzewa Słupskie Wodociągi. '

Szczegóły na stronie:

 

http://gryf24.pl/2017/04/29/co-dalej-z-ciepla-woda-pod-slupskiem/

 


W dn. 14.04.2017 r. radni Rady Miasta Słupska Zbigniew Wojciechowicz i Robert Danielkiewicz wnieśli do Prezydenta miasta interpelację w przedmiocie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych znajdujących się pod miastem Słupsk do celów komunalnych.

W odpowiedzi Prezydent stwierdził, m. in. iż w 2005 r. zostały wykonane analizy dotyczące wykorzystania potencjału geotermalnego miasta Słupska prowadzone m. in. przez ówczesnego geologa miejskiego, na podstawie których stwierdzono, że w rejonie Słupska brak jest możliwości wykorzystania ciepła wód geotermalnych. Dodatkowo stwierdzone zostało, iż emitory kotłowni mają wysokość ponad 100 m, zatem zanieczyszczenia wynoszone są wysoko ponad miasto.

 

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Słupska: http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/interpelacje/26619.html            

 

Z informacjami przedstawionymi przez Prezydenta Słupska w zakresie wykorzystania zasobów geotermalnych trudno się zgodzić, gdyż pozostają one w sprzeczności z wynikami badań geologicznych prowadzonych przed laty.  

          


 

Dodanie: 5.04.2017 r.

W dn. 5 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Smołdzino doszło do debaty z udziałem władz gminy i członków Oddziału Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” w przedmiocie możliwości ożywienia gospodarczego jednego z najbiedniejszych regionów w kraju za pomocą zasobów geotermalnych, które znajdują się na terenie gminy. Na terenie Gminy Smołdzino znajduje się odwiert badawczy: Smołdzino 1 o głębokości 3.430 m wykonany w 1971 r., a także kilka płytszych odwiertów (od 700 do 800 m). Odwierty te mogą być wykorzystywane do wydobywania gorącej wody termalnej do celów balneologicznych, rekreacyjnych, sportowych i szklarniowych, a Gmina Smołdzino, w krótkim czasie mogłaby stać się wiodącą gminą na Pomorzu jeśli chodzi o całoroczną turystykę. Przykład wykorzystania bogactwa naszego regionu dali właściciele hotelu Grand Lubicz w Ustce.

 

Protokół Nr 3/2017 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 05 kwietnia 2017 r. w przedmiocie geotermii w Gminie Smołdzino.

 


 

Dodanie: 10.03.2017 r.

Konferencja „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”

„Geotermia jest ponownie priorytetem rządu” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, w wystąpieniu inauguracyjnym podczas konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”, która odbyła się 6 marca 2017 r. w Sejmie RP.

Podczas spotkania minister Jan Szyszko podkreślił, że Polska posiada unikatowe zasoby energetyczne.

„Trzeba być dumnym z tego, że prawie 90% takiego nośnika energii jak węgiel kamienny znajduje się w tym miejscu Europy. A więc prawie 90% całych zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej, w obecnych technologiach wydobycia, znajduje się w tym miejscu”.

Minister dodał, że ¼ zasobów węgla brunatnego znajduje się na terenie Polski. Nasz kraj posiada też bogate zasoby gazu łupkowego z tym, że dostępne nie w takich technologiach, jakie były opracowywane na terenie Ameryki Północnej.

Minister środowiska zwrócił też uwagę na posiadane przez Polskę zasoby energii odnawialnej. 

„Według szkoły prof. J. Sokołowskiego te zasoby są ogromne i wielokrotnie przewyższają potrzeby naszego kraju” – powiedział prof. Jan Szyszko. Minister dodał również, że rozwój geotermii w Polsce jest wielką szansą i ma swoje miejsce w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Na obszarze Polski udokumentowano 26 złóż wód termalnych oraz 30 złóż wód o charakterze leczniczym i termalnym. Powszechność występowania oraz odnawialność energii geotermalnej, a także – co jest istotnym problemem energetyki słonecznej czy wiatrowej – brak zależności od zmieniających się warunków klimatycznych, dają możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego w szeregu instalacjach m.in. do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.

Aktualnie działa kilka ciepłowni geotermalnych, które wykorzystują ujętą wodę termalną do celów ciepłowniczych, m.in. Bańska, Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów, Stargard. Biorąc jednak pod uwagę liczbę zatwierdzonych w ostatnich latach przez marszałków województw projektów robót geologicznych oraz udzielonych koncesji na wydobywanie wód termalnych, przewiduje się, że liczba miast korzystających z energii geotermalnej do celów ciepłowniczych może wzrosnąć.

Wody termalne na obszarze kraju są ponadto wykorzystywane do celów rekreacyjnych (m.in. Szaflary, Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Uniejów, Mszczonów) i balneoterapeutycznych (Uniejów).

 

Wsparcie odnawialnych źródeł energii

Ministerstwo Środowiska wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym geotermii. Poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzone są programy priorytetowe, które umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego na różnych etapach realizacji inwestycji zmierzającej do wykorzystania potencjału geotermalnego. Jest to głównie program priorytetowy pn. Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, który umożliwia uzyskanie dofinansowania np. na realizację odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego dla ujęcia wód termalnych. W 2016 r. w  ramach tego programu do NFOŚiGW wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji zmierzającej do ujęcia wód termalnych. Aktualnie trwa ich analiza i ocena.

Realizację inwestycji geotermalnych wspiera także program priorytetowy NFOŚiGW pn. Poprawa jakości powietrza, część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. W jego ramach możliwe jest uzyskanie wsparcia dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej. Wsparciem mogą zostać objęte także: modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się do wykonania otworu badawczego. Formy dofinansowania w ramach tego programu to pożyczka lub inwestycja kapitałowa.

Ponadto, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć geotermalnych z innych, krajowych programów pomocowych, a także źródeł zagranicznych m.in. w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020.

***

Na obszarze Polski wody termalne występują na znacznej części Niżu Polskiego w rozległych zbiornikach o regionalnym znaczeniu (szczególnie interesujące pod względem możliwości wykorzystania wód termalnych są rejony niecek: mogileńsko-łódzkiej, szczecińskiej i warszawskiej), a także w Karpatach (przede wszystkim w niecce podhalańskiej) i na ich przedgórzu oraz w Sudetach (np. w rejonie jeleniogórskim).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Oddziału naszego Stowarzyszenia.

 

Za: https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/potencjal-zasobow-geotermalnych-w-polsce/


W Słupsku został uruchomiony pierwszy rozjazd kolejowy ogrzewany geotermią

 

Zakład Automatyki Urządzeń Pomiarowych AREX wyprodukował prototypowy model instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła służącej ogrzewaniu w okresie zimy rozjazdów kolejowych. Nigdy wcześniej w polskim kolejnictwie nie stosowano tego typu urządzenia, w Europie takie rozwiązania funkcjonują już od kilku lat. Polskie Linie Kolejowe PKP obsługują przeszło 40 000 rozjazdów kolejowych, z czego ok 18 000 z nich wyposażonych jest w urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów. 

Zastosowanie pompy ciepła pozwala na osiągnięcie 2/3 energii cieplnej zgromadzonej w ziemi. Problemem w zastosowaniu tego rozwiązania na większą skalę stanowią koszty, które są trzykrotnie wyższe niż klasyczne instalacje.

 

Źródło: https://radiogdansk.pl/audycje-rg/inne-audycje/magazyn-ekologiczny/item/64449-rozjazd-kolejowy-ogrzewany-geotermia-pierwszy-taki-w-polsce-jest-w-slupsku/64449-rozjazd-kolejowy-ogrzewany-geotermia-pierwszy-taki-w-polsce-jest-w-slupsku