O nas

Strona prowadzona jest przez członków Oddziału Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Powiatu Słupskiego.

Naszym celem jest szerzenie pośród społeczności lokalnej wiedzy o odnawialnych źródłach energii ze szczególnym naciskiem na bogate zasoby geotermalne naszego regionu. Ponadto do statutowych celów Naszego Stowarzyszenia należy m. in.:

  • działalność na rzecz ochrony wszelkich zasobów mineralnych Rzeczypospolitej Polskiej jako niezbywalnej własności Narodu Polskiego;
  • konsolidacja środowiska i ludzi dobrej woli na rzecz wykorzystania energii geotermalnej;
  • promocja wykorzystania energii geotermalnej, innych odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii oraz działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju;
  • koordynacja działań związanych z właściwym wykorzystaniem energii odnawialnej i konwencjonalnej;
  • działanie na rzecz wykorzystania właściwych dla danego terenu źródeł energii;
  • promowanie energii geotermalnej jako dobra i wyłącznej własności gmin;
  • działalność prowadząca do przekształcenia wszystkich ujęć (odwiertów) wód geotermalnych i sieci cieplnych w niezbywalną własność samorządów lokalnych (gmina, powiat, województwo);
  • wspieranie tworzenia krajowych spółek prawa handlowego związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych z większościowym udziałem samorządów terytorialnych;
  • udział we właściwym diagnozowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka gmin, innych szczebli terytorialnych oraz Państwa i przewidywaniu kierunków zmian ich gospodarki;
  • promowanie dogodnych warunków dla wykorzystania energii odnawialnych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Pierwszym krokiem Oddziału Stowarzyszenia w regionie było przeprowadzenie przy współudziale Starosty Powiatowego Pana Zdzisława Kołodziejskiego konferencji geotermalnej w dn. 24.09.2016 r. pod tytułem „Energetyka odnawialna – szansą rozwoju Słupska i powiatu słupskiego”. Podczas konferencji wygłoszone zostały referaty:

„Energia gorących wód podziemnych podstawowym, miejscowym nośnikiem energii dla gospodarki Powiatu Słupskiego” – dr inż. Marek Kaźmierczak, Prezes Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce”;

„Wykorzystanie energii Ziemi podstawą rozwoju gospodarczego Polski. Kwas huminowy ekologicznym nawozem polskiego rolnictwa” – prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski, Ekspert ONZ (UNIDO, UNESCO);

"Pierwsze w Polsce ciepłownie geotermalne SPC i elektrociepłownie geotermiczne – koncepcja dla miasta i gminy Słupsk – propozycja realizacji w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Obszar Energia)" – mgr inż. Sebastian Bielik, doktorant, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Obecnie członkowie Stowarzyszenia prowadzą działalność informacyjną dotyczącą zasobów geotermalnych regionu słupskiego.


Nasze dane:

Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi

ul. Gołębia 8/6 90-340 Łódź

REGON: 100012879, NIP: 7282562243, Numer KRS: 0000226348